Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR

Nov 23, 2020

Vad menade egentligen den tidigare finansministern Pär Nuder 2004 när han kallade de stora barnkullarna från 1940-talet för ”köttberg”. Han menade att försörjningen av denna generation kan bli ett problem om inte fler sätts i arbete. Med en växande andel äldre personer i befolkningen ökar trycket på...


May 28, 2020

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya...


Jan 20, 2020

Att kunna utvecklas på jobbet och göra karriär är viktigt – både för individen men också för att utveckla verksamheten. Hur gör man karriär i välfärden? Hur kan man jobba med att visa och utveckla karriärvägar för sina medarbetare? Och vad innebär det för medarbetares motivation och engagemang?

I det...