Preview Mode Links will not work in preview mode

Sveriges viktigaste jobb – en podcast från SKR


May 28, 2020

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya sätt och använda kompetens rätt. Men vad innebär det egentligen?

I det här avsnittet förklarar Carin Renger, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), hur vi kan utveckla arbetssätt och använda kompetens rätt i vården. Dessutom får vi höra Åsa Celander, vårdenhetschef för förlossningskliniken i Hudiksvall, beskriva vad som hände när hon och hennes chefskollegor började utmana gamla arbetssätt för att råda bot på de växande vårdköerna. Johan Ellegård, som tidigare jobbade som avdelningschef på kirurgiska akutvårdsavdelningen i Trollhättan, berättar hur de på avdelningen fick en bättre arbetsmiljö och patienterna en högre vårdkvalitet, när de bland annat såg över teamets sammansättning och började fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt och mellan olika yrkesgrupper.